0 votes
Who is Vladimir Putin's wife?

1 Answer

0 votes
Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya m. 1983–2014
...